Blue_ENG

Асарел-Инвестмънт на лов за иновативни бизнес проекти

Целта на провеждането на конкурса е да се генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите трябва да са свързани някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост; рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели. Под иновативна бизнес идея (иновативен проект) се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност (ниша) на българския пазар. Идеята трябва да има практическо приложение, както и да участниците да се ангажират с развитието на проекта. Финалистите в конкурса ще бъдат финансирани за стартиране на иновативните си проекти чрез капиталово участие на “Асарел-Инвестмънт” ЕАД в новосъздадени проектни дружества. Общата стойност на отделното финансиране не е предварително фиксирана и се определя въз основа на спецификата на проекта и финансовия модел, заложен в бизнес плана, представен за участие в конкурса.