“Асарел-Инвестмънт” ЕАД е 100% дъщерно дружество на най-голямата българска компания за открит добив и обогатяване на медни руди „Асарел-Медет“ АД.


Фирмен профил/

Асарел-Инвестмънт осъществява управлението и контрола на дъщерните и смесените дружества на компанията майка Асарел-Медет, както и развитието на перспективни инвестиционни проекти в различни области.

Мисия/

Нашата мисия е да придобиваме, развиваме и управляваме перспективни проекти по начин, който гарантира устойчива доходност за нашите акционери. Подхождаме отговорно и с уважение към създаването на стойност за нашите партньори и служители.

photo-1431540015161-0bf868a2d407

Визия/

build1

„Асарел – Инвестмънт“ ЕАД се стреми да се наложи като доходна алтернатива за вложенията на своите акционери при поемането на умерен риск.

 investment to its shareholders. investment to its shareholders.

Корпоративни ценности/

Насърчаваме инициативността, ценим коректността и стимулираме екипната работа.  kjbkcjbvjkcxbvkjxcbvkjxcbvkjxbvkjxbcvkxbcjkbxbvkxbkmnsdbsbdkhsbshkjkfdhskjfhsdkjfhsdkjfhksjkhfsdkjfhkjsdfhksjdhfksdjjkbdskfbsdkjfbksdjbfsdkjfb,mcnvm,xcnv,xmcnv,xcmnv kndsklfnsdlkfnsdklfnsdklfn
lIZrwvbeRuuzqOoWJUEn_Photoaday_CSD (1 of 1)-5

Стратегия/

Асарел-Инвестмънт, като част от Групата „Асарел-Медет“, следва стратегията за корпоративно развитие на Групата от 2010 с нейните осем основни направления:

Асарел – устойчива минна индустрия

Като приоритетното направление за Групата в него са ангажирани над 80% от финансовите и материални ресурси на дружеството. Инвестициите в технологична иновация, максимално комплексно и дълбочинно оползотворя­ване на минералните ресурси, и увеличаване на минерално-суровинната база, чрез активна проучвателна дейност и придобивания,  са от основно значение за стратегическито развитие на това направление. Приоритетни са проекти­те за увеличаване ефективността на производството и гарантиране на дълго­срочното устойчиво, екологосъобразно и здравословно-безопасно минно произ­водство в страната и чужбина.


 Асарел – логистика

Тук се включват инвестиции в проекти, вертикално интергрирани с минно­то производство и устойчивото развитие, както и проекти свързани с инженеринг и строителство, производство на изделия от мед, производство на стоманени топки и вар, производство на хранителни стоки, рециклиране на отпадъци, както и реализация на други съпътстващи производства.


Асарел  –  екологична енергия

Това стратегическо направление обединява инвестиции в малка ВЕЦ Калето, из­вършените проучвания за инсталиране на вятърни генератори, както и проект за газификация на община Панагюрище. При интерес може да се предостави подробна информация за извършените предварителни проучвания.


Асарел  –  туризъм и спорт

Групата Асарел-Медет цели да промотира развитието на международен и национален ловен туризъм в региона на Същинска Средна гора, включително и за възстановяването на популацията на благородния елен в района. Част от това стратегическо направление е и разширяването на хотелско-туристическата база на Групата в община Панагюрище и в страната като цяло.


Асарел – образование

Това направление цели повишаване на качеството на образованието в общината и региона Централно Средногорие като се обсъжда създаването на колеж или филиал на българско или чуждестранно висше учебно заведение.


Асарел – култура

Това стратегическо направление обхваща проекти, които допринасят за развитие на културния туризъм в община Панагюрище. Проектите се финансират чрез дарения на Групата и нейните акционерите и чрез публично-частно партньорство с общината.


Асарел – здраве

Това направление е свързано с публично-частен проект, осъществен заедно с община Панагюрище. Проектът се отнася до изграждане на модерен медицински център, включващ и онкологичен център за лечение на широк спектър заболявания, както и цялостна модернизация на общинската болница и превръщането й в модерен медицински комплекс на европейско равнище.

Проучват се възможностите и за други проекти в това направление, като дом за възрастни хора, хоспис и др.


Асарел – недвижима собственост и финанси

Инвестициите на компанията в недвижима собственост и финансови инструменти са приоритет на осмото стратегическо направление


Управление/

Състав на Съвета на директорите

Димитър Цоцорков

Лушка Копрившка

Ваня Денева


За "Асарел-Медет" АД/

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди, осигуряваща над 50 % от националното производство на жизненоважния за човешкото съществуване и развитие метал мед. Тя е еталон за висока фирмена култура и основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област, има структуроопределящо значение и уникално място в българската икономика.

 

През 1999 г. „Асарел-Медет”  първи в българския минен бранш получава сертификат за управление на качеството по международния стандарт ISO 9 001, а на 15.01.2002 г. и първият за страната сертификат по ISO 14 001 – за опазване на околната среда. През 2003 година става първата българска компания от високорисковата тежка индустрия, която защитава сертификат по стандарта за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18 001 и внедрява Интегрирана система за управление по международните стандарти за качеството, опазване на околната среда и безопасност на труда.

AM pcomplex

МОК Асарел-Медет

gasification of panagyurishte

Град Панагюрище