Реализация на молибденов концентрат и оплозотворяване на миннен отпадък/

В периода 2012-2013 г. бе извършено изследване на продукти от флотация и рудник с цел определяне наличието на редки елементи и ценни метали в тях. На база на получените резултати бе взето решение за по-нататъшно анализиране на основна медна флотация и отпадък V-ти ред по РФА. С цел набирането на достоверна информация за съдържанието и разпределението на Молибден Mo в тези продукти през 2013 г. и първите два месеца на 2014 г. са взети и анализирани над 2000 бр. ежесменни проби. Получените резултати дават основание да се работи по проект за реализация на краен молибде-
нов концентрат.

 

Бяха предприети действия и по отношение на добива на полезни елементи от крайния оптпадък на обогатителна фабрика, включващи сондажи на стената на хвостохранилище „Люляковица“ и последващи лабораторни анализи на взетите проби. Към момента се работи по търсене и разработване на технологии за добив на ценните елементи от крайния отпадък на обогатителна фабрика.

 

Освен това, се извършват анализи на възможността част от минния отпадък да бъде оползотворявани в различни области на промишлеността и строителството, както и за стартиране на нови производства като изкуствени облицовъчни плочи и други, спазвайки основните принципи, заложени в Националната програма за управление на отпадъците и Плана за управление на минни отпадъци на „Асарел-Медет” АД.

molybdenite

Молибденът е елемент с изключително богат и интересен химичен състав, с многобройни приложения в различни области на човешката дейност. Широко използван в металургията. Благодарение на своита устойчивост, молибденовите съединения намират пироко приложение като смазочни материал – в частност при ектремна и/или неблагоприятна външна среда. (E.R. Braithwaite & J. Haber, 1994, “Molybdenum:an outline of its chemistry and uses”)