Изграждане на ветроенергиен парк в района на Същинска Средна гора/

От началото на 2005 г. Групата „Асарел – Медет” започна работа по предварителни проучвания на възможностите за изграждане на ветроенергиен парк в района на Същинска Средна гора. Извършени бяха начални проучвания за определяне на подходящи терени с достатъчна перспектива и ветрови характеристики. В периода 2005 – 2008 г. бяха проучени и оценени по окрупнени показатели терените в района на основните върхове на Същинска Средна гора. Изследването се разпростира на площ от около 200 кв. км.

 

Нашето проучване позволи към месец март 2008г. да определи като най-перспективен за целите на проучването района на връх Лисец. Географското му положение предопределя благоприятните ветрови условия. Върхът е разположен на височина 1372 м., като от северната му страна се намират подбалканските долини. Това позволява спускащите се ветрове по южните склонове на Стара планина да се ускоряват по заобикалящите върха долини на Средна гора и да го обветрят. Билото на вр. Лисец е открито и равно, с дължина около 1250 м., което предоставя достатъчно голяма площ за разполагане на съоръженията на ветропарка. Освен това отсъствието на висока растителност намалява бъдещите разходи по оформяне на площадките за генераторите и предоставя по-добри условия за производство на електрическа енергия от вятъра.

 

От съществено значение за ефективността на бъдещата инвестиция е състоянието на електрическата мрежа и транспортната инфраструктура в района. До него в момента се стига по черен път, който би позволил транспортиране на тежки съоражения, след като бъдат направени незначителни инвестиции. Географското положение на връх Лисец предоставя благоприятни условия и за свързване към електрическата мрежа. На около 2 км. от билото на върха преминава далекопровод 110 kV, който се използва за нуждите на „Асарел – Медет“ АД, но може да послужи и за присъединяване на ветроенергийния парк към електропреносната мрежа.

 

След март 2008 г. е организирано измерване на ветровия потенциал с ветроизмервателни мачти в пет точки с цел доказване или отхвърляне на възможни терени. На база получените резултати след проведеното моделиране може да се твърди, че проученият район има потенциал за изграждане на ветропарк с мощност между 10-20 MW.

 

755180__sredna-gora-mountain_p

Нашето проучване на Същинска Средна гора включва:

• подбор на места с предполагаемо висок ветрови потенциал;
• снемане на географските координати и височини на терените;
• проучване на особеностите на околния релеф и растително покритие;
• проучване на електропреносната и електроразпределителна мрежа
в изследвания район;
• проучване на транспортната инфраструктура;
• изясняване на собствеността и статута на земята.

electricity

Изграждането на ветропарка ще доведе до екологосъобразно производство, както и до повишаване на конкурентните предимства на икономиката в региона. Освен това проектът ще допринесе за оптимално оползотворяване на потенциала на местните и възобновяемите енергийни източници.